Article 5113

Title of the article

COURT SYSTEM REFORM IN PROGRAMS OF LIBERAL PARTIES OF RUSSIA IN THE EARLY XXth CENTURY 

Authors

Kalugin Pavel Alexandrovich, Applicant, State University – educationalresearch-production complex
(Orel, 29 Naugorskoe road), kalugin.p@bk.ru

Index UDK

 329.12; 32.001(091)(4/9)

Abstract

The article is devoted to the main directions of reforming the country's judicial system contained in the programmes of liberal political parties in Russia at the beginning of the XXth century. The author carries out a comparative analysis of the programmes of the major liberal political parties and concludes about accordance of the constitutional-democratic party programme content and about the party’s faction activity in the State Duma.

Key words

judicial system, Russian liberalism, liberal political parties.

Download PDF
References

1. S"ezdy i konferentsii konstitutsionno-demokraticheskoy partii : v 3 t. T. 1: 1905–1907 gg. – M. : ROSSPEN, 1997. – 744 s.
2. Partiya demokraticheskikh reform, mirnogo obnovleniya, progressistov. 1906–1916 gg. Dokumenty i materialy. – M. : ROSSPEN , 2002. – 528 s.
3. Rossiyskiy liberalizm serediny XVIII – nachala XX veka : entsiklopediya / otv. red. V. V. Shelokhaev. – M. : ROSSPEN, 2010. – 1087 s.
4. Sorokin, A. A. Kadetskaya fraktsiya Gosudarstvennoy dumy i stolypinskaya reforma mestnogo suda (1907–1912 gg.)/A.A.Sorokin,F.A.Seleznev// IV Muromtsevskie chteniya.Vremya vybralo nas:Put' intellektuala v politiku: sb. materialov nauch. konf. (25–26 oktyabrya 2012 g.). – Orel : Izdatel' A. V. Vorob'ev, 2012. – S. 127–135.
5. Khaylova, N.B. Partiya demokraticheskikh reform : dis. … kand. ist. nauk / Khaylova N. B. – M., 1994. – 305s.
6. Shelokhaev, V. V. Diskussionnye problemy istorii russkogo liberalizma v noveyshey otechestvennoy literature / V. V. Shelokhaev // Voprosy istorii. – 2007. – № 5. – S. 3–16.
7. Shelokhaev, V. V. Liberal'naya model' pereustroystva Rossii /V.V. Shelokhaev. – M. : ROSSPEN, 1996.– 227s.

 

Дата создания: 08.10.2014 17:13
Дата обновления: 14.10.2014 12:29